Wprowadzenie

Witamy na biznesowej stronie internetowej grupy DAD („grupa DAD”). Strona internetowa („strona internetowa”). Prosimy o zapoznanie się z poniższymi uwagami, warunkami i zasadami korzystania ze strony internetowej. Pobierając, wykorzystująć lub korzystając z dostępu do materiałów na niniejszej stronie internetowej, wyrażasz zgodę na tych przestrzeganie uwag, warunków i zasad („warunków”). Jeżeli nie wyrażasz zgody na niniejsze warunki, nie korzystaj ze strony internetowej.

Wszelkie materiały znajdujące się na tej stronie internetowej, w tym informacje, dokumenty, produkty, loga, grafiki, dźwięki, obrazy, oprogramowanie i usługi („materiały”), należą do grupy DAD lub do zewnętrznych producentów, autorów, twórców i sprzedawców („dostawcy zewnętrzni”) i są objęte prawami autorskimi. Poza wyjątkami w niniejszym dokumencie, żadnego z materiałów nie można kopiować, powielać, dystrybuować, publikować, wyświetlać, postować lub transmitować w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w tym elektronicznie, mechanicznie, poprzez ksero, nagrywanie lub w inny sposób, nie posiadając jasnej pisemnej zgody grupy DAD. Zakazujemy również „mirrorowania” materiałów zawartych na tej stronie internetowej na innych serwerach bez uprzedniej pisemnej zgody grupy DAD.

Nie licząc przypadków jasno określonych przez grupę DAD, nic znajdującego się na niniejszej stronie internetowej nie może zostać zinterpretowane jako przyznawanie licencji, oferowanie licencji lub sprzedaż pod prawami własności intelektualnej grupy DAD lub dostawców zewnętrznych poprzez estoppel, implikację lub w inny sposób. Użytkownik potwierdza swoją wyłączną odpowiedzialność w zakresie zdobycia tego typu licencji. Materiały zapewnione przez dostawców zewnętrznych nie zostały poddane niezależnej weryfikacji, testom, certyfikacji lub uwierzytelnieniu w całości lub po części przez grupę DAD; z tego powodu grupa DAD nie zapewnia gwarancji związanej z zawartością. Grupa DAD nie zapewnia, nie sprzedaje, nie udziela licencji i nie wypożycza materiałów innych niż te określone jako pochodzące od grupy DAD.

Grupa DAD niniejszym udziela użytkownikom pozwolenia na wyświetlanie, kopiowanie, dystrybucję i pobieranie materiałów grupy DAD na tej stronie internetowej, pod warunkiem, że: (1) zarówno poniższe informacje o prawach autorskich, jak i niniejsze pozwolenie będzie częścią materiałów; (2) materiały zostaną wykorzystane wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych i informacyjnych, i nie zostaną skopiowane lub zapostowane na komputerze podłączonym do sieci, nadane w mediach lub wykorzystane w celach zarobkowych; oraz (3) materiały nie zostaną w żaden sposób zmodyfikowane. To zezwolenie wygasa automatycznie bez powiadomienia, jeśli niniejsze warunki zostaną naruszone. Po wygaśnięciu należy zniszczyć wszelkiem pobrane lub wydrukowane materiały.

Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów zawartych na tej stronie internetowej może naruszyć prawa autorskie, prawa o znakach handlowych, prawa o prywatności i publikowanie oraz regulacje i statuty dotyczące komunikacji.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych pod kontrolą podmiotów innych niż grupa DAD. Grupa DAD nie jest odpowiedzialna i nie akceptuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych. Grupa DAD zapewnia te linki wyłącznie dla wygody użytkowników, a udostępnienie jakiegokolwiek linku nie sugeruje popierania danej strony internetowej przez grupę DAD. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich środków ostrożności, by zabezpieczyć się przed wirusami i innymi elementami o charakterze destrukcyjnym.

Nie licząc przypadków jasno określonych przez grupę DAD, wszelkie komentarze, opinie, informacje i materiały wysłane grupie DAD poprzez lub w oparciu o tę stronę internetową („nadesłane materiały”) zostaną uznane za niepoufne i należące do grupy DAD. Zapewniając nadesłane materiały grupie DAD, użytkownik wyraża zgodę, by bez dodatkowych kosztów przyznać grupie DAD światowe prawa, tytuł i udziały w prawach autorskich i innych własnościach intelektualnych dotyczących nadesłanych materiałów. Grupa DAD może swobodnie wykorzystywać i/lub rozpowszechniać tego typu nadesłane materiały w dowolnym celu. Użytkownik akceptuje, że jest odpowiedzialny za nadesłane materiały i że to on, a nie grupa DAD, bierze pełną odpowiedzialność za nie, w tym za ich legalność, wiarygodność, stosowność, oryginalność i prawa autorskie.

Nie licząc przypadków jasno określonych przez grupę DAD, materiały znajdujące się na tej stronie internetowej są doświadczane w postaci „takiej, jakie są”, a grupa DAD zrzeka się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń, gwarancji, rękojmi i warunków, w tym dorozumianych gwarancji lub warunków zdatności do handlu, nadawania się do danego celu, tytułu i nienaruszalności za wyjątkiem sytuacji, w których te zastrzeżenia zostaną uznane za prawnie niewiążące. Grupa DAD nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji, rękojmi lub warunków dotyczących jakości, zdatności, prawdziwości, dokładności lub pełności materiałów znajdujących się na stronie internetowej.

Grupa DAD nie przyjmuje odpowiedzialności za uszkodzenia będące wynikiem wykorzystywania, modyfikowania, rozbudowywania, kopiowania, dystrybuowania lub pobierania materiałów. Grupa DAD w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za uszkodzenia pośrednie, karne, specjalne, przypadkowe lub wtórne (w tym straty biznesowe, finansowe, dochodowe, użytkowania, danych lub ekonomiczne), niezależnie od tego, w jaki sposób powstają, czy to w ramach umowy, zaniedbania lub czynności deliktowych, czy też w powiązaniu z wykorzystaniem lub działaniem informacji dostępnych na tej stronie internetowej, nawet jeśli grupa DAD była wcześniej powiązana z możliwością tego typu strat. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie i stworzenie kopii zapasowej danych i/lub wyposażenia wykorzystanego w związku ze stroną internetową i nie wniesie on roszczeń przeciwko grupie DAD z tytułu utraconych danych, czasu powtórnego uruchomienia, niedokładnych danych, opóźnień w pracy lub utraconego dochodu z powodu wykorzystania materiałów. Użytkownik wyraża zgodę na niewnoszenie roszczeń w oparciu o lub związanych z wykorzystaniem strony internetowej.

Niniejsza strona internetowa może zawierać niedokładne informacje lub błędy typograficzne. Grupa DAD i zewnętrzni dostawcy mogą wprowadzać poprawki i/lub zmiany w produktach, usługach, programach i cenach opisanych na stronie internetowej w każdym momencie i bez powiadomienia. Grupa DAD może okresowo wprowadzać zmiany na stronie internetowej.

Jakakolwiek czynność związana z niniejszymi warunkami będzie podlegała prawu Wielkiej Brytanii. Nie zostaną wybrane żadne prawa lub jurysdykcje. Niniejsze warunki reprezentują pełne zrozumienie korzystania ze strony internetowej i mają pierwszeństwo ponad wszelkimi wcześniejszymi, współistniejącymi, sprzecznymi lub dodatkowymi komunikatami. Grupa DAD ma prawo do zmiany warunków w każdym momencie bez powiadomienia. Wszelkie prawa, które nie są jasno określone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez grupę DAD.

Elementy niniejszej strony internetowej są chronione przez wygląd zewnętrzny i inne prawa oraz nie mogą być kopiowane lub imitowane częściowo lub w całości. Żadne loga, grafiki, dźwięki lub obrazy nie mogą zostać skopiowane lub przekazane dalej bez jasnego pozwolenia grupy DAD.

Grupa DAD, logo grupy DAD to zarejestrowane znaki handlowe lub znaki handlowe należące do grupy DAD i DAD Group Systems Ltd. Wszelki inne nazwy produktów, nazwy firm, znaki, loga i symbole to znaki handlowe odpowiednich właścicieli.