1.1. Definicje zawarte w tym punkcie odnoszą się do warunków użytkowania określonych w tym dokumencie:

Formularz rachunkowy: oznacza formularz, który w naszym mniemaniu został prawidłowo wypełniony i zawiera wystarczająco dużo informacji, by zezwolić na dokonywanie płatności za nasze dobra w zgodzie z punktem 10.5.
Towary na zamówienie: towary, które, zdaniem firmy, zostały wytworzone i/lub dostosowane do określonych wymagań (włączając, lecz nie ograniczając się do kolorów, numerowania, pisania itd.).
Siła wyższa: ma znaczenie nadane w punkcie 14.
Towary: produkty, które sprzedajemy zgodnie z potwierdzeniem zamówienia.
Zamówienie: zamówione towary.
Potwierdzenie zamówienia: potwierdzenie, że dostarczymy zamówienie, jeśli zostanie przez nas zaakceptowane. W celu uniknięcia wątpliwości, tego typu potwierdzenie może zostać przekazane ustnie lub pisemnie według naszego uznania.
Opłaty pro-forma: oznaczają fakturę, która może zostać wystawiona po zamówieniu towaru. Jeśli zostanie stworzona, musi zostać opłacona przed wysłaniem przez nas towaru.
Tymczasowe zamówienie: oznacza tymczasowe zamówienie złożone przez kupującego i przyjęte przez nas jako tymczasowe zamówienie, jednak nieposiadające wystarczającej ilości informacji dotyczących towaru, by zostać uznanym za zamówienie zgodne z warunkami, choć wymaga (w przekonaniu firmy) nakładu pracy ze strony firmy, by przygotować się na zamówienie.
Kwestionariusz przedinstalacyjny: oznacza kwestionariusz zapewniony przez firmę w celu uzupełnienia przez zamawiającego przed zapewnieniem wyceny.
Wycena: wycena, którą wyślemy przed zamówieniem.
Warunki: warunki użytkowania opisane w niniejszym dokumencie.
Strony internetowe: oznaczają www.decayeux.pl
Pisemne: lub pisemnie oznacza komunikację faksem i przez e-mail.

1.2. Nagłówki nie wpływają na interpretację warunków.

1.3. „My”, „nas”, „nasz” i podobne określenia odnoszą się do firmy.

2.1. Uważamy, że niniejsze warunki, potwierdzenie sprzedaży i wycena określają pełną umowę kupna towarów między kupującym i nami. Prosimy o upewnienie się, że warunki i wycena są kompletne i zgodne z prawdą przed podpisaniem umowy. Jeśli kupujący uważa, że znajduje się w niej błąd lub pominięcie, prosimy o natychmiastowy kontakt. Wszelkie zmiany specyfikacji towaru lub inne wersje warunków i zamówieniami, z którymi kupujący oraz nasi autoryzowani pracownicy i przedstawiciele się zgadzają stają się wiążące jedynie, kiedy zostaną zapisane. Przyjmujemy odpowiedzialność wyłącznie za oświadczenia i reprezentacje naszych autoryzowanych pracowników i reprezentantów, które zostały zapisane. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami przed złożeniem zamówienia, ponieważ warunki staną się wiążące po podpisaniu między kupującym a nami umowy zgodnie z punktem 2.5.

2.2. Przy składaniu zamówienia kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia, czy zamówienie będzie podlegało opodatkowaniu zerową stawką podatkową.

2.3. Wszelkie zamówienia są akceptowane i wykonywane wyłącznie w zrozumieniu, że kupujący nim podlega, o ile nie zostało jasno zapisane, że punkt nie będzie obowiązywał. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsze warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi warunkami ustanowionymi przez kupującego.

2.4. Jeśli którekolwiek z niniejszych warunków są niespójne z warunkami określonymi w potwierdzeniu zamówienia, potwierdzenie zamówienia ma pierwszeństwo.

2.5. Gdy kupujący nie jest konsumentem, oficjalne zamówienie kupna musi zostać złożone przed podpisaniem umowy zgodnie z punktem 2.5 (z tego powodu, by uniknąć wątpliwości, nie będziemy zobowiązani do rozpoczęcia produkcji towaru, dopóki nie otrzymamy oficjalnego paragonu zamówienia i dopóki nie została podpisana umowa określona w punkcie 2.6).

2.6. Niniejsze warunki zaczną obowiązywać, gdy wydamy potwierdzenie zamówienia. W tym momencie, jak określono w niniejszych warunkach, zostanie między kupującym na nami zawarta umowa.

2.7. Wycena zostaje określona na podstawie umowy, która zostanie zawarta zgodnie z punktem 2.5. Do tego czasu nie zostanie zawarta między stronami żadna umowa. Wycena będzie obowiązywała przez okres 90 dni kalendarzowych od dnia wydania, o ile nie poinformujemy pisemnie, że została przez nas wycofana.

2.8. O ile nie zostało określone inaczej, wszystkie podane wymiary odnoszą się do rozmiaru produktu, a nie rzeczywistych rozmiarów otworów wymaganych do instalacji. Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie otworów o odpowiedniej wielkości pozwalającej na instalację towaru. Nasz zespół sprzedaży może podać dodatkowe informacje. W przypadku wieloskrytkowych skrzynek pocztowych zastosowano pewną tolerancję. Należy sprawdzić wycenę, by dowiedzieć się więcej.

2.9. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli nie będziemy w stanie zainstalować towaru, gdyż kupujący nie zapewnił otworów wystarczającej wielkości, zastrzegamy sobie prawo do wydania faktury pokrywającej wszelkie straty wynikłe z tej sytuacji.

2.10. Przyznamy zamówieniu numer zamówienia i poinformujemy kupującego w potwierdzeniu zamówienia. Prosimy o podanie numeru zamówienia we wszelkiej korespondencji dotyczącej zamówienia.

2.11. Jeśli kupujący zmniejszy rozmiar zamówienia, pełny zakres zamówienia pozostaje płatny.

2.12. Anulowanie zamówienia jest określone w punktach 4 i 5 poniżej.

2.13. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i wprowadzania poprawek do niniejszych warunków, by odzwierciedlić takie przypadki jak zmiany rynkowe wpływające na nasz biznes, zmiany technologiczne, zmiany w metodach płatności, zmiany w odpowiednich prawach oraz wymagań regulacyjnych i zmiany możliwości naszego systemu. Kupujący będzie podlegał przepisom i warunkom obowiązującym w czasie, gdy została wysłana wycena, za wyjątkiem przypadków, gdy zmiany takich przepisów lub zmiany w naszych warunkach są wymagane prawnie lub rządowo, lub przez autorytet regulacyjny (w tym przypadku zmiany będą obowiązywały w przypadku złożonych zamówień, których jeszcze nie zrealizowaliśmy).

3.1. Uznaje się, że kupujący składa zamówienie na naszej stronie internetowej poprzez nasz proces internetowego składania zamówienia. Użytkownik naszej strony internetowej ma możliwość sprawdzić, czy zamówienie zawiera błędy, w trakcie procesu składania zamówienia. Wyślemy potwierdzenie zamówienia zawierające szczegółowe informacje dotyczące zamówionych produktów.

3.2. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia zostanie zawarta umowa zakupu, a kupujący poniesie koszty, o ile nie został przez nas powiadomiony o odrzuceniu zamówienia na podstawie punktu 4 (dotyczy konsumentów).

3.3. Możemy wedle własnego uznania nie przyjąć zamówienia z dowolnego powodu, między innymi:
(a) jeśli nie możemy uzyskać autoryzacji płatności;
(b) jeśli wystąpił problem z ceną lub opisem produktu;
(c) jeśli zamówione towary nie są dostępne;
(d) jeśli nie dostarczamy w określonym obszarze.

Jeśli nie przyjęliśmy zamówienia, lecz przyjęliśmy płatność, zwrócimy na konto kupującego kwotę pobraną z karty debetowej lub kredytowej tak szybko, jak to możliwe, do 30 dni po złożeniu zamówienia. Kupujący niniejszym akceptuje, że jeśli zwrot środków będzie konieczny, nie będziemy w żaden sposób zobowiązani do zapłacenia dodatkowej kwoty, która nie została pobrana przez nas z karty debetowej lub kredytowej według potwierdzenia zamówienia.

4.1. Ta sekcja dotyczy wyłącznie prywatnych indywidualnych konsumentów (nie biznesy lub inne organizacje) zamawiających towary.

4.2. Jeśli kupujący chce anulować zamówienie:
(a) może nas powiadomić drogą mailową na adres sklep@fana.pl.
(b) jeśli towary zostały już wysłane, kupujący musi nas poinformować drogą mailową na adres sklep@fana.pl, a następnie zwrócić towary tak, jak jest to określone w niniejszych warunkach.

4.3. Jak określono to w niniejszych warunkach, a w szczególności w punkcie 4.5, kupujący może zwrócić zamówione dobra z dowolnego powodu przez okres 7 dni od otrzymania pokwitowania, otrzymując pełen zwrot środków lub wymieniając towar. Koszt zwrotu towarów spoczywa na kupującym.

4.4. Po bezpiecznym otrzymaniu towaru w idealnym stanie (stan towarów zostanie uznany przez nas), zwrócimy kupującego pełną ilość środków lub środków na wymianę, jeśli jest to potrzebne (nie dotyczy kosztów dostawy, które są niezwracalne), minus (jeśli te koszta nie zostały opłacone przez kupującego) koszt dostawy do nas. W celu uniknięcia wątpliwości, kupujący będzie w pełni odpowiedzialny za bezpieczną dostawę zwróconego towaru w idealnym stanie (lub otrzymanie odpowiedniego ubezpieczenia, które zrekompensuje wszelkie straty poniesione w wyniku uszkodzenia towaru).

4.5. Prawo zwrócenia nam towaru określone w punkcie 4.3 nie będzie obowiązywało, jeśli w naszej opinii firma uważa, że:
(a) towar został w jakikolwiek sposób wykorzystany;
(b) zakupiony towar był towarem na zamówienie.

4.6 Postanowienia w tym punkcie nie wpływają na ustawowe prawa kupującego.

5.1. Wiele z towarów jest wykonywanych na zamówienie, więc kiedy kupujący nie jest konsumentem, jego zamówienie nie podlega warunkom określonym w punkcie 4 i będą obowiązywały następujące opłaty za anulowanie zamówienia:
(a) 50% całkowitej wartości zamówienia zostanie pobrane za anulowanie zamówienia, o którym kupujący powiadomi nas w ciągu 2 tygodni od zamówienia;
(b) 75% całkowitej wartości zamówienia zostanie pobrane za anulowanie zamówienia, o którym klient powiadomi nas w okresie 2-4 tygodni od zamówienia;
(c) 100% całkowitej wartości zamówienia zostanie pobrane za anulowanie zamówienia, o którym klient powiadomi nas w okresie 4 lub więcej tygodni od zamówienia.

5.2. Oprócz opłat za anulowanie zamówienia wymienionych w punkcie 5.1(a)-(c) powyżej, następujące opłaty administracyjne obowiązują w przypadku wszystkich anulowań:
(a) suma 100 £ plus VAT za każde anulowane zamówienie;
(b) suma 250 £ plus VAT za każde anulowane zamówienie, którego częścią była wizyta u kupującego.

5.3. Na opłaty administracyjne opisane w punkcie 5.2(a)-(c) zostanie wystawiona faktura płatnia w ciągu 30 dni od otrzymania.

5.4. Powiadomienie dotyczące anulowania musi być pisemne i wysłane firmie (zobacz punkt 16).

5.5. Niezależnie od praw firmy określonych w punkcie 5.1, kiedy kupujący złożył tymczasowe zamówienie i później, lecz przed finalizacją zamówienia, zdecydował się anulować tymczasowe zamówienie (lub nie złożył formalnego zamówienia), firma zastrzega sobie prawo, by według własnego uznania (a kupujący niniejszym akceptuje to prawo) obciążyć kupującego opłatą administracyjną równą sumie określonej przez firmę według jej uznania, by odzwierciedlić przygotowania i/lub prace wytwórcze firmy po złożeniu przez kupującego tymczasowego zamówienia.

6.1. Za wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 6.3, naprawimy lub wymienimy towary lub ich część wedle własnego uznania, jeśli:
(a) po otrzymaniu od kupującego pisemnego powiadomienia w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od daty dostawy będą miały miejsce wydarzenia opisane w akapicie 6.2(a);
(b) po otrzymaniu od kupującego pisemnego powiadomienia w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od daty dostawy towarów będą miały miejsce wydarzenia opisane w akapitach od 6.2(b) do 6.2(e).
(łącznie „gwarancje”).

6.2. Wydarzenia, o których mowa w punkcie 6.1:
(a) towary okazały się wadliwe wyłącznie z powodu wadliwego projektu, materiałów lub wykonania po właściwym użytkowaniu;
(b) towary nie posiadają jakości handlowej, nie licząc defektów, o których była mowa przed podpisaniem umowy lub jeśli kupujący sprawdził towary przed podpisaniem umowy;
(c) towary zostały sprzedane na podstawie opisu i okazały się z nim niezgodne;
(d) towary zostały sprzedane na podstawie próbek i reszta towarów okazała się jakościowo różna od próbek;
(e) kupujący pisemnie opisał konkretne zastosowanie towarów i zaufał naszej ocenie i umiejętnościom w tym zakresie, a towary nie nadają się do w/w celu.

6.3. Kupujący niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, by gwarancje nie miały zastosowania, jeśli towary są wadliwe lub uszkodzone z następujących powodów:
(a) złego wykorzystania towarów;
(b) wadliwej konserwacji lub zaniedbania konserwacji towarów, w tym konserwacji opisanej na stronie konserwacja i COSHH;
(c) uszkodzeń przypadkowych i celowych, zaniedbania, uderzenia, podpalenia, kradzieży lub wandalizmu;
(d) wszelkich modyfikacji, zmian lub ingerencji w towary;
(e) uszkodzeń lub korozji wynikających z czynników środowiskowych, np. kwaśnego deszczu, opadów (chemicznych, ptasich odchodów, żywicy itd.), soli, zagrożeń drogowych, gradu, wiatru, burzy, błyskawic, powodzi i działania sił wyższych;
(f) braku konserwacji lub zaniedbania konserwacji (w tym niekorzystania z odpowiednich niekorodujących produktów czyszczących oraz nietrzymania się wytycznych dotyczących konserwacji);
(g) normalnego zużycia lub zniszczeń, np. utraty koloru, blaknięcia lub odkształcenia;
(h) nieprzechowywania towarów zgodnie z punktem 6.4 i zgodnie z innymi wytycznymi przekazanymi ustnie lub pisemnie.

6.4. Kupujący jest odpowiedzialny za towary od momentu dostawy i będzie odpowiedzialny za utrzymanie stanu towarów przed ich instalacją poprzez:
(a) utrzymywanie towarów z dala od światła słonecznego;
(b) nieprzechowywanie towarów w wilgotnych warunkach;
(c) niestawianie towarów na sobie;
(d) zapobieganie kondensacji towarów po wystawieniu na ciepło.

6.5. Jeśli towary nie zostały przez nas wytworzone, kupujący może skorzystać z gwarancji zapewnionej przez nas za wyjątkiem sytuacji, w których gwarancja tego zabrania.

6.6. Gwarancje są dodatkiem do wszelkich praw związanych z wadliwymi towarami lub takimi, które są niezgodne z warunkami. Porady dotyczące praw są dostępne w lokalnym biurze porad obywatelskich lub biurze standardów handlowych.

6.7. Podejmiemy rozsądne kroki w celu odpowiedniego zapakowania towarów i upewnimy się, że kupujący otrzyma zamówienie w dobrym stanie. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że, o ile nie stwierdzono inaczej, opakowania i tym podobne nie są częścią wyceny towarów i że zastrzegamy sobie prawo do obciążenia kupującego kosztami wszelkich skrzyń, palet i innych materiałów użytych do pakowania.

6.8. Niniejsze warunki mają zastosowanie w przypadku wszelkich naprawionych lub wymienionych towarów, które dostarczyliśmy kupującemu w mało prawdopodobnym przypadku, gdy oryginalne towary są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z warunkami.

6.9. Nasze produkty są poddawane skrupulatnej inspekcji, a jeśli to praktyczne i potrzebne są również poddawane testom przed wysłaniem. Inspekcja przez kupującego lub innego wspólnie uzgodnionego inspektora może zostać przeprowadzona w normalnych godzinach pracy. Kupujący musi powiadomić o dniu i godzinie inspekcji siedem dni wcześniej. W przypadku, gdy inspektor nie zjawi się o określonym czasie, inspekcja się odbędzie i zostanie uznana za przeprowadzoną w obecności kupującego.

6.10. O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, wszelkie potrzebne testy z zakresu działania określonego wyposażenia zostaną przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi standardami.

7.1. Dołożymy starań, by dostarczyć kupującemu towary w określonym dniu lub w okolicach daty podanej w potwierdzeniu zamówienia lub w okresie znajdującym się w wycenie jako data „dostawa do czasu”.

7.2. Dostawa towaru zakończy się, gdy dostarczymy kupującemu towary.

7.3. Dołożymy rozsądnych starań, by dostarczyć towary w czasie „dostawa do czasu” ustanowionym w potwierdzeniu zamówienia lub w okresie czasu znajdującym się w wycenie i uzgodnionym przez kupującego i nas. Daty i okresy dostarczenia towarów nie są całkowicie gwarantowane, a czynniki poza naszą kontrolą mogą wpłynąć na czas dostawy. Powiadomimy kupującego, jeśli dowiemy się o niespodziewanych opóźnieniach, i podamy nowy termin dostawy. W żadnym wypadku kupujący nie będzie miał prawa do odzyskania jakichkolwiek strat, w tym utraty dochodu, poniesionych kar pieniężnych lub strat pośrednich i odszkodowań wynikających lub związanych z opóźnieniami dostawy lub jej brakiem.

7.4. Jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć pełnego zamówienia jednorazowo z powodów operacyjnych lub braków na składzie, dostarczymy zamówienie w ratach. Nie pobierzemy za to dodatkowych opłat za dostawę. Każda rata będzie podlegała innej umowie. Jeśli spóźnimy się z dostawą lub któraś z rat będzie wadliwa, kupujący nie może z tego powodu anulować innych rat.

8.1. O ile nie zostało ustalone inaczej (lub w wyniku zmiany natury dostawy), cena dostawy towaru do kupującego będzie ceną podaną w potwierdzeniu zamówienia lub w wycenie przewozu.

8.2. Zamówienie zostanie dostarczone na adres podany przez kupującęgo, o ile nie zostanie ustalone inaczej w formie pisemnej przed wysłaniem towarów.

8.3. Jeśli zamówienie wymaga dostawy poza Zjednoczone Królestwo, skontaktujemy się z kupującym przed dostawą, by potwierdzić ostateczne miejsce dostawy, gdyż nasza usługa dostawy może się zakończyć w porcie przybycia.

8.4. Kupujący niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że będzie odpowiedzialny za rozładunek, sprawdzenie i przyjęcie dostawy towarów i za bezpieczne przechowywanie towarów. Kupujący zostanie poproszony o podpisanie potwierdzenia odbioru.

8.5. Jeśli kupujący potwierdził odbiór dóbr, zakłada się, że kupujący sprawdził towary zgodnie z obowiązkiem określonym w punkcie 8.4, a nieuszkodzone towary zostały dostarczone w dobrym stanie, poza sytuacjami, w których kupujący uznał towary za uszkodzone i szczegółowo opisał ich uszkodzenia.

9.1. Kupujący jest odpowiedzialny za towary od momentu dostawy i będzie odpowiedzialny za utrzymanie stanu towarów przed ich instalacją poprzez:
(a) utrzymywanie towarów z dala od światła słonecznego;
(b) nieprzechowywanie towarów w wilgotnych warunkach;
(c) niestawianie towarów na sobie;
(d) zapobieganie kondensacji towarów po wystawieniu na ciepło.

Nie przyjmujemy odpowiedzialności za uszkodzenia lub wady towarów, jeśli wynikły one z nietrzymania się kupującego wytycznych przechowywania, instalacji, wykorzystywania lub konserwacji towarów.

Towary będą na nasze ryzyko lub na ryzyko wybranego przez nas kuriera do czasu dostawy.

9.3. Własność towarów będzie przekazana kupującego, gdy otrzymamy pełną płatność należną za wszystkie towary, w tym koszty wysyłki.

9.4. By uniknąć wątpliwości, kupujący nie ma prawa do przekazania towarów jakiejkolwiek osobie trzeciej, dopóki tytuł własności towarów nie przejdzie na kupującego, jak określono w punkcie 9.

10.1. Cena towarów zostanie ustalona w wycenie (w przypadku towarów zakupionych online cena zostanie ustalona na naszej stronie internetowej w czasie zamówienia).

10.2. Niniejsze ceny nie zawierają podatku VAT, który zostanie uwzględniony w potwierdzeniu zamówienia lub wycenie. Jednakże jeśli wartość VAT zmieni się w okresie pomiędzy potwierdzeniem zamówienia/wyceną a datą dostawy, dostosujemy wysokość VAT, o ile kupujący nie wniósł pełnej płatności za towary, zanim zmiana wysokości VAT wejdzie w życie.

10.3. O ile nie ustaliliśmy inaczej na piśmie, cena nie będzie zawierała podatków lub ceł, dopłat lub taryf istniejących w dniu złożenia zamówienia lub nałożonych później. Takie koszty będą odrębną opłatą poniesioną przez kupującego, który zabezpiecza nas przed kosztami związanymi z tego typu podatkami, cłami, dopłatami lub taryfami, które możemy opłacić.

10.4. Wszyscy nowi klienci składający pierwsze zamówienie lub klienci, od których możemy rozsądnie wymagać płatności z góry (o czym możemy zadecydować wedle własnego uznania), muszą zapłacić firmie pełną kwotę należną za zamówione towary, zanim rozpoczniemy produkcję i wysyłkę towarów zgodnie z zamówieniem. W tych przypadkach kupujący będzie podlegał wszelkim warunkom płatności pro forma, które będą miały zastosowanie.

10.5. Z wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie 10.4 i wyłącznie wedle naszego uznania i w przypadku potwierdzenia formularza księgowego, możemy zgodzić się na wystawienie faktury na towary w dniu wysyłki towarów lub później. Faktura ta będzie zawierała numer zamówienia. Musi zostać opłacona w pełni w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia. Jeśli pełna płatność nie zostanie wykonana w ustalonym terminie, windykacja zostanie przeniesiona na specjalistów ds. odzyskiwania długów, którzy naliczą dodatkową opłatę w wysokości 15% od niezapłaconej kwoty plus VAT. Do niezapłaconej kwoty zostaną doliczone odsetki ustawowe.

10.6. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli poprosimy o wniesienie pełnej opłaty za dobra przed rozpoczęciem produkcji i/lub wysłania ich przez firmę w zgodzie z punktem 10.4 lub 10.5, a wpłata nie zostanie wniesiona przez kupującego, kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie będziemy odpowiedzialni za niedostarczenie towarów zgodnie z zamówieniem.

10.7. W przypadku, gdy kupujący poprosi o składowanie przez nas towarów dłużej, niż zostało ustalone, koszty dodatkowego składowania zostaną przeniesione na kupującego, który co miesiąc otrzyma osobną fakturę za składowanie, dopóki nie poinformuje nas na piśmie, że jest gotowy do odbioru. Kupujący akceptuje również, że w przypadku opisanym w punkcie 10.7 będziemy mieli prawo do natychmiastowego wystawienia faktury za cenę towarów, a nieodebranie dostawy w żaden sposób nie zmieni dat płatności zgodnie z punktem 10.

10.8. Ceny składowania to minimum 10 £ za paletę na tydzień. Mogą wystąpić dodatkowe koszty w oparciu o rozmiar i liczbę zamówionych pudeł.

10.9. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone, a dostawa nie jest wymagana przez przynajmniej 12 miesięcy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w wycenie i wystawienia faktury na towary (tak jakby zamówienie zostało złożone w dniu dostawy, a nie w dniu zamówienia).

10.10. Jeśli kupujący nie dokona żadnej płatności w terminie płatności (jak ustalono w punkcie 10.4 lub 10.5), możemy naliczyć odsetki od ceny w wysokości 4% na rok powyżej bazowej stopy kredytowej banku Barclays Bank. Odsetki będą naliczane codziennie od terminu płatności do czasu wpłaty zaległych środków, niezależnie od tego, czy stanie się to przed wydaniem wyroku, czy później. Odsetki muszą zostać opłacone wraz z zaległą kwotą.

10.11. Bez ograniczania innych środków lub praw, które mogą przysługiwać kupującemu, jeśli kwota nie zostanie wpłacona na czas, możemy anulować lub zawiesić wszelkie istniejące zamówienie do czasu opłacenia zaległej kwoty.

11.1. Jeśli kupujący wymaga instalacji towarów na miejscu, cena instalacji zostanie ustalona w wycenie (lub osobno ustalona na piśmie).

11.2. Wszystkie ceny instalacji są podane w zrozumieniu, że istnieje darmowy i odpowiedni dostęp do miejsca pracy, a wszelkie prace budowlane lub inne, do których nie zostaliśmy wynajęci, będą gotowe i odpowiednie do użytku, by nasza praca mogła przebiegać bez zakłóceń w normalnych godzinach pracy.

11.3. Będziemy mieli prawo do wykorzystania zasobów typu elektryczność, woda, gaz i sprężone powietrze wedle ich dostępności na miejscu.

11.4. W celu uniknięcia wątpliwości, zastrzegamy sobie prawo do podzlecenia instalacji towarów.

11.5. Gdy zgadzamy się zapewnić materiały, robociznę, narzędzia i sprzęt potrzebne do instalacji, będziemy mogli skorzystać z dźwigów i sprzętu do podnoszenia dostępnego na miejscu.

11.6. Jeśli potrzebne są usługi wyszkolonego personelu kupującego lub potrzebne jest wyposażenie kupującego, nie będziemy odpowiedzialni za żadne zaniedbanie i straty z niego wynikające. Kupujący zwolni nas z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z poniesionych strat będących wynikiem korzystania z usług wyszkolonego personelu lub wyposażenia kupującego.

11.7. Jeśli potrzebne są usługi wykwalifikowanego instalatora (lub instalatorów) w celu pomocy w instalacji towarów, nie uwzględniamy kosztów robocizny, narzędzi, sprzętu i innych materiałów lub usług potrzebnych do instalacji, ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za w/w. Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić wykwalifikowanie i kompetencję pracowników, jednak nie będziemy odpowiedzialni za żadne zaniedbania lub wady wywołane pracą instalatora.
Kupujący zobowiązuje się do zwolnienia nas z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia stron trzecich, które mogły odnieść straty wywołane przez instalatora lub takie, do których się przyczynił, w trakcie pracy lub w jej okolicy.

11.8. Zanim firma zapewni wycenę zgodnie z punktem 11.1, będzie wymagała wypełnienia kwestionariusza przed instalacją. Każda zapewniona wycena będzie zależna od dokładności odpowiedzi w kwestionariuszu.

11.9. Jeśli w naszej opinii zostaną poniesione dodatkowe koszty z powodu: zawieszenia prac nad instalacjami kupującego; udzielenia niepełnych i niedokładnych odpowiedzi w kwestionariuszu przed instalacją, jak określono w punkcie 11.6; braku wytycznych, obecności przerw, opóźnień, pracy po godzinach, nietypowych godzin pracy lub innych powodów, nad którymi nie panujemy, kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dodatkowe koszty zostaną dodane do ceny umowy, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić.

12.1. Jeśli dostarczone przez nas towary różnią się od tego, co zamówił kupujący, zostały uszkodzone albo stały się wadliwe w trakcie dostawy lub nie zgadza się ich liczba, nie poniesiemy żadnej odpowiedzialności, o ile kupujący nie zgłosi uszkodzenia towarów jak opisano w punkcie 8.5.

12.2. Jeśli kupujący powiadomi nas o problemach w tym przypadku, naszym jedynym obowiązkiem będzie, wedle uznania:
(a) uzupełnić brakujący towar lub dostarczyć go;
(b) wymienić lub naprawić towary, które są uszkodzone lub wadliwe;
(c) zwrócić kupującemu kwotę wpłaconą za towary w wybrany przez nas sposób.

12.3. O ile prawo tego nie wyklucza, nie będziemy odpowiedzialni za wszelkie pośrednie lub wtórne straty, szkody lub wydatki (w tym utrata dochodu, biznesu lub dobrej woli) w jakikolwiek sposób wynikające z problemu, o którym poinformował nas kupujący, zgodnie z niniejszym warunkiem. Nie będziemy zobowiązani do zapłacenia kupującemu jakiejkolwiek kwoty jako rekompensaty poza kwotą wpłaconą przez kupującego za towar według punktu 12.2(c).

12.4. Kupujący musi przestrzegać i stosować się do wszelkich obowiązujących przepisów i praw, w tym zdobycia potrzebnych zezwoleń celnych, pozwoleń na import i innych, by kupować od nas towary. Import i eksport niektórych z naszych towarów może być zakazany przez pewne narodowe prawa. Nie składamy żadnych oświadczeń i nie przyjmujemy odpowiedzialności za eksport i import zakupionych towarów.

13.1. Jak określono to w punktach 13.2 i 13.3, nie ponosimy odpowiedzialności za straty poniesione przez kupującego w związku z naszym nieprzestrzeganiem niniejszych warunków, o ile straty nie były przewidywalną konsekwencją naszych działań.

13.2. Jak określono to w punkcie 13.3, nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikłe z naszego nieprzestrzegania niniejszych warunków. Dotyczy to strat następujących rodzajów:
(a) straty ekonomiczne (w tym utrata przychodu, zysku, kontraktów, biznesu lub oczekiwanych oszczędności);
(b) utrata dobrej woli lub reputacji;
(c) strata specjalnych, pośrednich lub wynikowych;
(d) uszkodzenie lub utrata danych;
(e) zmarnowanie czasu;
(f) kradzież, podpalenie lub wandalizm (w tym straty wynikłe jako konsekwencja kradzieży poczty lub towarów zapewnionych przez firmę).

Jednakże, jak określono w punkcie 13.4, punkt 13.2 nie zapobiega roszczeniom wynikającym z przewidywalnej straty lub uszkodzeń własności fizycznej kupującego.

13.3. Żaden punkt niniejszej umowy nie wyklucza lub ogranicza naszej odpowiedzialności za:
(a) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem;
(b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
(c) wszelkie naruszenie zobowiązań założonych w sekcji 12 ustawy o sprzedaży towarów (Sale of Goods Act) z roku 1979 lub sekcji 2 ustawy o dostarczaniu towarów i świadczeniu usług (Supply of Goods and Services Act) z roku 1982;
(d) wadliwe produkty w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów (Consumer Protection Act) z roku 1987;
(e) wszelkie inne sprawy, w których nieuznanie naszej odpowiedzialności byłoby nielegalne lub niezgodne z prawem.

13.4. Ograniczenie naszej odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu nie przekroczy wartości faktury za zamówione towary, nie poniesiemy również odpowiedzialności za utratę zysków lub żadne inne straty pośrednie.

13.5. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za problemy z bezpieczeństwem towarów po ich dostarczeniu.

13.6. Kupujący wyraża zgodę, w imieniu swoim, swojego biznesu lub organizacji, by w pełni zabezpieczyć nas, nasze biura, zarząd, pracowników i przedstawicieli przed roszczeniami, odszkodowaniami, stratami i kosztami (w tym opłatami prawnymi i zawodowymi) wynikającymi z naruszenia warunków przez użytkownika, korzystania przez niego z naszej strony internetowej lub korzystania z niej przez jakąkolwiek inną osobę wykorzystującą dane logowania kupującego.

14.1. Nie poniesiemy odpowiedzialności za niewywiązanie się z naszych zobowiązań lub opóźnienie w spełnianiu ich jak określono w niniejszych warunkach z powodu wydarzeń poza naszą kontrolą (siła wyższa).

14.2. Siła wyższa oznacza wszelkie czynności, wydarzenia, niewystąpienia, pominięcia lub wypadki poza naszą kontrolą i obejmuje przede wszystkim (choć nie tylko) następujące wydarzenia:
(a) strajki, lokauty lub inne przemysłowe działania;
(b) niepokoje społeczne, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub zagrożenie atakiem terrorystycznym, wojny (wypowiedziane bądź nie) lub zagrożenie i przygotowania do wojny;
(c) pożary, wybuchy, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, osiadanie ziemi lub inne katastrofy naturalne;
(d) niemożność wykorzystania torów kolejowych, transportu morskiego, powietrznego, naziemnego lub innych środków publicznego lub prywatnego transportu;
(e) niemożność wykorzystania publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych;
(f) pandemie lub epidemie.

14.3. Nasze obowiązki określone w niniejszych warunkach zostają zawieszone na czas wydarzeń związanych z siłą wyższą i czas, który mamy na wywiązanie się z zobowiązań, zostanie przedłużony. Podejmiemy odpowiednie kroki, by zakończyć wydarzenie związane z siłą wyższą lub znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu będziemy się mogli wywiązać z zobowiązań określonych w niniejszych warunkach pomimo wydarzenia związanego z siłą wyższą.

15.1. Jesteśmy „administratorem danych” i zbieramy oraz wykorzystujemy informacje dotyczące kupującego.

15.2. Nasze powiadomienie o prywatności zawiera ważne informacje dotyczące tego, kim jesteśmy, czemu i w jaki sposób zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe, prawa kupującego w odniesieniu do jego danych osobowych oraz dane kontaktowe nasze i organu nadzorczego w przypadku zażaleń. Wykorzystujemy dane osobiste wyłącznie w sposób określony w powiadomieniu o prywatności dostępnym na naszej stronie internetowej.

Kupujący nie może przenieść żadnego ze swoich praw lub obowiązków określonych w niniejszych warunkach na inną osobę bez naszej pisemnej zgody, której nie odmówimy bezzasadnie. Kupujący może przenieść wszystkie nasze prawa i obowiązki określone w niniejszych warunkach lub ich część na inną organizację, jednak nie wpłynie to na prawa kupującego.

Wszelkie powiadomienia wysłane przez kupującego muszą zostać wysłane na adres Hornbeam Suite, The Rake Factory, Church Road, Smeeth, Kent TN25 6SAor lub przez e-mail na adres sklep@fana.pl. Możemy wysłać kupującemu powiadomienie drogą mailową lub na adres pocztowy podany w zamówieniu. Powiadomienie zostanie uznane za odebrane i prawidłowo dostarczone 24 godziny od wysłania wiadomości e-mail lub trzy dni od daty nadania listu. W celu udowodnienia doręczenia powiadomienia, w przypadku listy należy udowodnić, że zostały one odpowiednio zaadresowane, opatrzone właściwym znaczkiem i wysłane do doręczenia, a w przypadku wiadomości e-mail, że zostały wysłane na określony przez adresata adres.

18.1. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ zdecydują, że którykolwiek z punktów niniejszych warunków jest niewłaściwy, niezgodny z prawem lub niewykonalny, punkt ten, i wyłącznie ten punkt, zostanie usunięty z warunków użytkowania, które nadal będą obowiązywały w zakresie dozwolonym przez prawo.

18.2. Jeśli w czasie, w którym obowiązują niniejsze warunki, nie nalegamy na wywiązanie się kupującego z zobowiązań określonych w niniejszych warunkach lub jeśli nie skorzystamy z naszych praw lub środków określonych w warunkach, nie oznacza to, że zrzekliśmy się tych praw lub środków. Kupujący musi wywiązać się ze swoich zobowiązań. Jeśli odstąpimy od wywiązania się kupującego z zobowiązania, nie oznacza to, że odstąpimy od kolejnych zobowiązań. Żadne odstąpienie od niniejszych warunków nie będzie obowiązywało dopóki jasno nie określimy wyraźnie na piśmie, że jest to odstąpienie.

18.3. Osoba niepodlegająca niniejszym warunkom nie posiada praw wynikających z warunków lub związanych z nimi, jak określono w ustawie kontraktowej (prawa osób trzecich) (Contracts Act) z roku 1999.

18.4. Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu i walijskiego. Zarówno kupujący, jak i my wyrażamy zgodę na niewyłączną jurysdykcję sądów angielskich i walijskich.